Všeobecné obchodné podmienky

A. VŠEOBECNÁ ČASŤ

1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1 Toto je úplné znenie Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) spoločnosti SVCK s.r.o., ktoré nadobúdajú účinnosť od 15.01.2020.

1.2 Tieto VOP upravujú vzťahy medzi Nájomcom a Podnájomcom vznikajúce na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o operatívnom leasingu (ďalej ako „ZOL“), so Zmluvou o podnájme motorového vozidla (ďalej ako „ZP“), prípadne s akoukoľvek inou zmluvou alebo dohodou uzatvorenou na základe alebo v súvislosti so ZOL a/alebo ZP, ako aj všetky vzťahy vznikajúce v súvislosti s konaním, ktorého cieľom je uzatvorenie ZOL a/alebo ZP, prípadne inej zmluvy alebo dohody uzatváranej na základe alebo v súvislosti so ZOL a/alebo ZP, ak nie je v týchto VOP alebo v ZOL a/alebo ZP výslovne uvedené inak.

1.3 VOP sú súčasťou ZOL a/alebo ZP uzatvorenej medzi Nájomcom a Podnájomcom. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť ZOL a/alebo ZP, ak nie je výslovne vylúčená platnosť VOP ako celku alebo platnosť len niektorých ustanovení VOP.

1.4 V prípade akéhokoľvek nesúladu medzi ustanoveniami VOP a ZOL a/alebo ZP platí, že za rozhodujúce sa považujú ustanovenia ZOL a/alebo ZP.

2 DEFINÍCIE

Pojmy používané v týchto VOP a v ZOL a/alebo ZP alebo v súvisiacej dokumentácii majú význam, ktorý je definovaný v týchto VOP, ak nie je v príslušnom dokumente výslovne uvedené inak.

Nájomca SVCK s.r.o., so sídlom Tbiliská 15/A, 831 06 Bratislava, IČO:52121445, DIČ: 2120895436

Podnájomca fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má s Nájomcom uzatvorenú najmenej jednu ZOL a/alebo ZP;

Oprávnená osoba (Nájomcu) fyzická osoba, ktorá je na základe plnomocenstva s úradne overeným podpisom Nájomcu splnomocnená vykonať určitý právny úkon, resp. určité právne úkony v mene Nájomcu (napríklad odobratie predmetu podnájmu a/alebo predmetu leasingu), alebo fyzická osoba konajúca v mene Nájomcu na základe plnomocenstva podľa osobitných predpisov; 

Oprávnená osoba (Podájomcu) fyzická osoba, ktorá je na základe plnomocenstva s úradne overeným podpisom Podnájomcu, prípadne plnomocenstva podpísaného Podnájomcom pred zamestnancom Nájomcu, splnomocnená vykonať určitý právny úkon, resp. určité právne úkony v mene Podnájomcu, alebo fyzická osoba konajúca v mene Podnájomcu na základe plnomocenstva podľa osobitných predpisov;

Dodávateľ fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom predmetu podnájmu a/alebo predmetu leasingu a je s Nájomcom v záväzkovom vzťahu, na základe ktorého Nájomca nadobudne, prípadne nadobudol užívacie právo k predmetu podnájmu a/alebo predmetu leasingu, a to za účelom odplatného prenechania predmetu podnájmu a/alebo predmetu leasingu do užívania vo forme podnájmu a/alebo operatívneho leasingu;

Zmluva o operatívnom leasingu (ZOL)  písomná zmluva uzatvorená medzi Nájomcom a Podnájomcom, ktorá upravuje podmienky operatívneho leasingu a rozsah súvisiacich Služieb poskytovaných Podnájomcovi;

Zmluva o podnájme motorového vozidla (ZP) písomná zmluva uzatvorená medzi Nájomcom a Podnájomcom, ktorá upravuje podmienky podnájmu a rozsah súvisiacich Služieb poskytovaných Podnájomcovi;

Predmet leasingu (PL) nová alebo používaná hnuteľná vec, ktorú je Podnájomca oprávnený užívať vo forme operatívneho leasingu. Nájomca je oprávneným držiteľom a užívateľom (nájomcom) PL počas celej doby trvania leasingového vzťahu;

Predmet podnájmu (PP) nová alebo používaná hnuteľná vec, ktorú je Podnájomca oprávnený dočasne užívať vo forme podnájmu. Nájomca je oprávneným držiteľom a užívateľom (nájomcom) PP počas celej doby trvania podnájomného vzťahu;

Nadmerné užívanie PL/PP Podnájomca pri užívaní PL/PP presiahol ročný a/alebo celkový limit najazdených kilometrov;

Ročný limit km predpokladaný počet kilometrov uvedený v ZOL a/alebo ZP, ktorý predmet podnájmu a/alebo predmet leasingu odjazdí v priebehu jedného roka trvania zmluvného vzťahu;

Celkový limit km predpokladaný počet kilometrov uvedený v ZOL a/alebo ZP, ktorý predmet podnájmu a/alebo predmet leasingu odjazdí v priebehu celého trvania zmluvného vzťahu;

Sadzba za nadlimitný km sadzba za jeden kilometer uvedená v ZOL a/alebo ZP, ktorou sa pri splnení podmienok uvedených v týchto VOP vynásobí každý, aj začatý kilometer, ktorý Podnájomca s PL/PP odjazdil nad výšku Ročného / Celkového limitu km dohodnutého v ZOL a/alebo ZP počas jedného roka / celej doby trvania zmluvného vzťahu;

Leasingová splátka suma, ktorú je za príslušné Platobné obdobie Podnájomca povinný zaplatiť Nájomcovi za prenechanie PL do užívania vo forme operatívneho leasingu, za poskytovanie súvisiacich Služieb uvedených v ZOL a za administratívne činnosti súvisiace so ZOL, a to v súlade s ustanoveniami a za podmienok uvedených v týchto VOP a v ZOL;

Splátka podnájomného suma, ktorú je za príslušné Platobné obdobie Podnájomca povinný zaplatiť Nájomcovi za prenechanie PP na dočasné užívanie vo forme podnájmu, za poskytovanie súvisiacich Služieb uvedených v ZP a za administratívne činnosti súvisiace so ZP, a to v súlade s ustanoveniami a za podmienok uvedených v týchto VOP a v ZP;

Platobné obdobie časový úsek, za ktorý je Podnájomca povinný platiť Nájomcovi jednotlivé leasingové splátky/splátky podnájomného;

Podmienky poistenia všeobecné poistné podmienky a zmluvné, prípadne osobitné dojednania Nájomcu a príslušnej poisťovne, ktoré sa vzťahujú na dohodnuté poistné vzťahy, predmetom ktorých je poistenie PL/PP alebo PZP. Podmienky poistenia sú neoddeliteľnou prílohou ZOL a/alebo ZP a vzťahujú sa na poistenie všetkých PL/PP, ktoré sú predmetom ZOL a/alebo ZP. Nájomca je povinný na požiadanie Podnájomcu odovzdať Poistné podmienky Podnájomcovi pri uzatvorení ZOL a/alebo ZP, resp. bezodkladne po vzniku poistného vzťahu, ak tento poistný vzťah vznikol až po uzatvorení ZOL a/alebo ZP. Súčasťou Podmienok poistenia sú aj inštrukcie týkajúce sa postupu v prípade poistnej udalosti na PL/PP;

PZP povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v zmysle osobitného predpisu;

Spoluúčasť podnájomcu miera finančného spolupodieľania sa Podnájomcu na vzniknutej škode pri vzniku poistnej udalosti;

Nadmerné znečistenie interiéru/exteriéru PL/PP Podnájomca užíval PL/PP takým spôsobom, že došlo k znečisteniu PL/PP nad obvyklú mieru, najmä fajčením v PL/PP, prevážaním zvierat v PL/PP a iné;

Nadmerné opotrebovanie bŕzd Podnájomca užíval PL/PP takým spôsobom, že došlo k opotrebovaniu bŕzd na PL/PP nad obvyklú mieru, napríklad pri preukázateľne zvlnených kotúčoch na odovzdanom PL/PP a iné;

Nadmerné opotrebovanie pneumatík Podnájomca užíval PL/PP takým spôsobom, že došlo k opotrebeniu pneumatík nad obvyklú mieru, napríklad pri zničení pneumatiky defektom, neprimeraným užívaním, bublinou, driftom a pod.;

Užívanie PL/PP v rámci EÚ Podnájomca je oprávnený užívať PL/PP výlučne v rámci krajín Európskej únie;

Protokol o prevzatí PL/PP dokument, podpisom ktorého Podnájomca potvrdí prevzatie PL/PP od Nájomcu. Protokol o prevzatí PL/PP je súčasťou príslušnej ZOL a/alebo ZP;

Protokol o vrátení PL/PP dokument, podpisom ktorého Nájomca a Podnájomca potvrdia vrátenie PL/PP Nájomcovi;

Služba plnenie súvisiace s užívaním PL/PP vo forme operatívneho leasingu / podnájmu a so zabezpečením mobility Podnájomcu, ktorého poskytovanie Podnájomcovi po dobu trvania zmluvného vzťahu zabezpečuje Nájomca, a to buď sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Rozsah poskytovaných Služieb je uvedený v ZOL a/alebo ZP, spôsob a podmienky ich poskytovania sú uvedené v týchto VOP a v ZOL a/alebo ZP;

Podnájom užívanie PP za úhradu vo forme podnájmu dohodnuté medzi Nájomcom a Podnájomcom na dobu kratšiu ako 13 (trinásť) kalendárnych mesiacov;

Operatívny podnájom užívanie PL za úhradu vo forme operatívneho leasingu dohodnuté medzi Nájomcom a Podnájomcom na dobu 13 (trinásť) a viac kalendárnych mesiacov;

Nekryté riziko Nájomcovi vznikli voči Podnájomcovi nároky na náhradu finančných nákladov v súvislosti s podnájmom / operatívnym leasingom prevyšujúce zaplatený depozit (kauciu);

Zložka pre užívateľa súbor informácií a dokladov súvisiacich s PL/PP, ktoré Podnájomca obdrží od Nájomcu pri prevzatí PL/PP, ak nie je v týchto VOP uvedené alebo písomne dohodnuté inak. Zložka pre užívateľa môže v závislosti od druhu PL/PP a rozsahu poskytovaných Služieb obsahovať najmä: osvedčenie o evidencii vozidla, oprávnenie k užívaniu PL/PP, potvrdenie o uzatvorení PZP pre územie Slovenskej republiky (Biela karta) a zahraničie (Zelená karta), nálepku SK, diaľničnú nálepku pre územie Slovenskej republiky na príslušný kalendárny rok, servisné karty, Všeobecné podmienky pre poskytovanie asistenčných služieb, kartu asistenčnej služby, inštrukcie týkajúce sa postupu v prípade poistnej udalosti na PL/PP, tlačivá na oznamovanie poistných udalostí Nájomcovi, prípadne aj ďalšie dokumenty uvedené v týchto VOP, v ZOL a/alebo ZP alebo v Nájomnej zmluve;

Dôverné informácie všetky informácie týkajúce sa zmluvných strán ZOL a/alebo ZP, prípadne tretích osôb, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Nájomcom alebo Podnájomcom, ktoré zmluvné strany získali na základe alebo v súvislosti so ZOL a/alebo ZP, vrátane informácií, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva v zmysle Obchodného zákonníka, informácií, ktoré sú predmetom ochrany v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ako aj všetky ďalšie informácie o právnom statuse alebo o ekonomickej a finančnej situácii a činnosti Nájomcu a Podnájomcu, prípadne tretích osôb, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Nájomcom alebo Podnájomcom;

Zverejnenie sprístupnenie dokumentu alebo informácie vo verejne prístupných priestoroch obchodných miest Nájomcu alebo vo verejne prístupných priestoroch obchodných miest osoby, s ktorou Nájomca spolupracuje pri uzatváraní ZOL a/alebo ZP alebo na internetovej stránke (webovom sídle- www.365cars.sk) Nájomcu alebo inou, po úvahe Nájomcu vhodnou formou, čím príslušný dokument alebo informácia nadobúda účinky, ak nie je v príslušnom dokumente uvedené inak.

3 KONANIE A PODPISOVANIE

3.1 Konanie Podnájomcu

3.1.1 Právnická osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, koná štatutárnym orgánom, a to spôsobom, ktorý určuje výpis z obchodného registra, prípadne za ňu koná zástupca. Za právnickú osobu, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra koná štatutárny orgán, t.j. tie osoby, ktoré sú na to oprávnené listinou o založení právnickej osoby alebo inými listinami vyhotovenými v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

3.1.2 Ak dôjde k zmene v zložení štatutárneho orgánu právnickej osoby, je táto zmena účinná voči Nájomcovi okamihom, keď mu bol predložený originál, alebo úradne overená kópia právoplatného rozhodnutia takého orgánu, ktorý je podľa spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny, prípadne stanov právnickej osoby oprávnený uskutočniť túto zmenu. Toto ustanovenie nemá vplyv na povinnosť Podnájomcu predložiť Nájomcovi bezodkladne po uskutočnení zmeny v obchodnom registri alebo inom zákonom určenom registri, nový výpis z registra. Dôveryhodnosť a dostatočnosť predložených listín je Nájomca oprávnený posúdiť podľa vlastného uváženia.

3.1.3 Fyzická osoba môže konať samostatne vo vzťahu s Nájomcom iba za predpokladu, že má plnú spôsobilosť na právne úkony. V prípade obmedzenej spôsobilosti na právne úkony fyzickej osoby táto koná prostredníctvom zákonného zástupcu.

3.2 Konanie prostredníctvom zástupcu

3.2.1 Právnická osoba aj fyzická osoba sa môže dať pri právnom úkone zastúpiť zástupcom na základe plnomocenstva.

Plnomocenstvo musí byť udelené v písomnej forme a musí byť dostatočne určité. Podpis Podnájomcu na plnomocenstve musí byť overený úradne alebo inak, pre Nájomcu vyhovujúcim spôsobom. Podnájomca sa zaväzuje, že Nájomcovi bezodkladne oznámi akúkoľvek zmenu či ukončenie platnosti plnomocenstva.

3.3 Preukazovanie totožnosti

3.3.1 Nájomca je pri každom úkone s Podnájomcom oprávnený požadovať preukázanie jeho totožnosti a Podnájomca je povinný tejto žiadosti Nájomcu vyhovieť.

3.3.2 Podnájomca – fyzická osoba preukazuje Nájomcovi svoju totožnosť platným dokladom totožnosti. Podnájomca – právnická osoba preukazuje Nájomcovi svoju totožnosť platným dokladom totožnosti fyzickej osoby konajúcej za Podnájomcu spolu s dokladom, z ktorého je zrejmé oprávnenie na zastupovanie touto fyzickou osobou.

3.3.3 Za doklad totožnosti sa považuje: občiansky preukaz, cestovný pas alebo povolenie na pobyt pre cudzinca.

Nájomca je oprávnený v ním stanovených prípadoch podľa vlastného uváženia od Podnájomcu žiadať doplňujúce doklady preukazujúce pravdivosť a úplnosť informácií poskytnutých Podnájomcom. Podnájomca súhlasí s tým, aby si Nájomca vyhotovil fotokópiu dokladu totožnosti, prípadne iných doplňujúcich dokladov, ktoré mu Podnájomca predložil a tieto fotokópie uchoval v súlade s platnou právnou úpravou o ochrane osobných údajov.

B. OSOBITNÁ ČASŤ

4 PREDMET LEASINGU / PODNÁJMU

4.1 Objednávka, odovzdanie a prevzatie PL/PP

4.1.1 Podnájomca môže prejaviť svoju vôľu užívať PL/PP vo forme operatívneho leasingu / podnájmu písomne, e-mailom, faxom, telefonicky alebo v akejkoľvek inej forme (ďalej len „Žiadosť“), pričom uvedie najmä špecifikáciu PL/PP a jeho príslušenstva, požadovaný termín jeho dodania, dobu trvania podnájmu / operatívneho podnájmu, prípadne aj predpokladaný ročný počet odjazdených kilometrov, rozsah požadovaných súvisiacich Služieb a ďalšie podstatné skutočnosti. Žiadosť je nezáväzná a má len informatívny charakter, jej prevzatím zo strany Nájomcu nevzniká medzi ním a Podnájomcom ZOL a/alebo ZP ani žiadny iný záväzkový vzťah a Nájomcovi z nej nevzniká žiadna povinnosť voči Podnájomcovi. Žiadosť sa stáva záväznou až potvrdením zo strany Nájomcu.

4.1.2 Po obdržaní záväznej Žiadosti a platnom uzatvorení ZOL a/alebo ZP, Nájomca písomne, e-mailom, faxom alebo telefonicky vyzve Podnájomcu k prevzatiu PL/PP, pričom vo výzve uvedie najmä miesto, dátum a čas prevzatia PL/PP, prípadne ďalšie skutočnosti nevyhnutné k jeho riadnemu prevzatiu (ďalej len „Výzva na prevzatie“). Nájomca a Podnájomca si môžu písomne dohodnúť aj iné miesto, dátum, čas, prípadne ďalšie skutočnosti, ako sú uvedené vo Výzve na prevzatie. Ak nie sú podmienky prevzatia uvedené vo Výzve na prevzatie, ani nie sú medzi Nájomcom a Podnájomcom písomne dohodnuté, je Podnájomca povinný prevziať PL/PP za podmienok obvyklých pre prevzatie obdobných hnuteľných vecí. Prevzatie PL/PP je Podnájomca povinný potvrdiť podpísaním Protokolu o prevzatí PL/PP.

4.1.3 Nájomca odovzdá Podnájomcovi predmet leasingu / podnájmu v stave spôsobilom na užívanie dohodnutým spôsobom. Ak nebol dojednaný spôsob užívania, tak v stave spôsobilom na obvyklé užívanie obdobného predmetu leasingu / podnájmu.

4.2 Užívanie PL/PP

4.2.1 Nájomca je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky evidovaný ako držiteľ PL/PP. Ako doklad preukazujúci oprávnenie Podnájomcu užívať PL/PP slúži splnomocnenie, ktoré na žiadosť Podnájomcu Nájomca bezodkladne po uzatvorení ZOL a/alebo ZP vystaví a odovzdá Podnájomcovi.

4.2.2 Podnájomca je povinný užívať PL/PP v súlade s ustanoveniami a za podmienok uvedených v týchto VOP, v ZOL a/alebo ZP a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

4.2.3 Podnájomca nie je bez prechádzajúceho písomného súhlasu Nájomcu oprávnený s PL/PP nakladať iným spôsobom ako je uvedené v týchto VOP, v ZOL a/alebo ZP, prípadne v inej písomnej dohode medzi Nájomcom a Podnájomcom, najmä nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Nájomcu oprávnený PL/PP ďalej prenajať, vypožičať, darovať, predať, poskytnúť ako záloh alebo zábezpeku alebo iným obdobným spôsobom nakladať s PL/PP tak, aby sa tento dostal do dispozície tretej osoby. Pri porušení povinnosti podľa prvej vety tohto bodu, je Nájomca oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 10 % z dojednanej splátky leasingu / splátky podnájomného podľa ZOL a/alebo ZP. Za porušenie povinnosti sa považuje, ak Podnájomca svoju povinnosť v rozhodnom období poruší, čo i len jeden aj začatý deň počas obdobia, za ktoré je povinný uhrádzať splátku leasingu. Akékoľvek porušenie povinností uvedených v prvej vete tohto bodu VOP bude zo strany Podnájomcu taktiež považované za podstatné porušenie ZOL a/alebo ZP, s možnosťou Nájomcu odstúpiť od tejto ZOL a/alebo ZP. Nárok na náhradu škody nie je týmto ustanovením dotknutý. Nájomca je teda oprávnený uplatniť si voči Podnájomcovi popri nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty aj svoj nárok na náhradu celej škody a všetkých nákladov, ktoré mu vznikli v dôsledku porušenia týchto povinností Podnájomcom, vrátane všetkých nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s ochranou jeho práv, a to aj v prípade, ak výška škody presahuje výšku zmluvnej pokuty.

4.2.4 Podnájomca je povinný Nájomcovi bezodkladne písomne oznámiť vznik alebo uplatnenie akýchkoľvek práv tretích osôb k PL/PP, akýkoľvek iný zásah tretích osôb do PL/PP alebo do jeho užívania, akékoľvek škody na PL/PP, jeho odcudzenie, stratu a ďalšie dôležité skutočnosti týkajúce sa vzájomných záväzkových vzťahov medzi Nájomcom a Podnájomcom vyplývajúcich z VOP alebo zo ZOL a/alebo ZP (napríklad akékoľvek zmeny obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania Podnájomcu, zmeny v štatutárnom orgáne Podnájomcu, zmeny v bankovom spojení, a pod..), a to uvedením všetkých dôležitých skutočností. Tieto skutočnosti je Podnájomca povinný doložiť všetkými potrebnými dokumentmi, pričom Nájomca má právo podľa vlastného uváženia vyžiadať si od Podnájomcu aj iné doklady preukazujúce vyššie uvedené skutočnosti. Podnájomca je taktiež povinný oznámiť Nájomcovi skutočný stav odjazdených kilometrov, a to vždy keď ho o to Nájomca požiada, najmenej však raz ročne.

4.2.5 Podnájomca je povinný bezodkladne informovať Nájomcu a príslušné oddelenie PZ SR o strate, zničení alebo odcudzení ktorejkoľvek časti Zložky pre užívateľa alebo príslušenstva PL/PP, najmä o strate, zničení alebo odcudzení osvedčenia o registrácii PL/PP, kľúčov od PL/PP, kľúčov od mechanického zabezpečovacieho zariadenia resp. elektronického zabezpečovacieho systému, prípadne ich kódových štítkov, diaľkového ovládania zamykania, prípadne iného zariadenia, autorádia, vrátane jeho odnímateľného bezpečnostného panelu, evidenčného čísla PL/PP, bezhotovostnej palivovej karty, potvrdenia o PZP, ako aj ďalších častí Zložky pre užívateľa alebo príslušenstva PL/PP, pričom náklady spojené so zaobstaraním stratených, zničených alebo odcudzených častí Zložky pre užívateľa alebo príslušenstva PL/PP znáša v celom rozsahu Podnájomca, ktorý je povinný ich nahradiť Nájomcovi.

4.2.6 Podnájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Nájomcu vykonať na PL/PP akékoľvek zmeny, technické alebo iné úpravy, dodatočne montovať akékoľvek doplnky alebo vykonať na PL/PP iné zhodnotenie (ďalej len „Úpravy“), ak v týchto VOP alebo v ZOL a/alebo ZP nie je uvedené alebo písomne dohodnuté inak. Akékoľvek Úpravy, bez ohľadu na to, či sú tieto Úpravy vykonávané s predchádzajúcim písomným súhlasom Nájomcu alebo bez jeho súhlasu, vykonáva Podnájomca na svoje náklady a nebezpečenstvo. Nájomca a Podnájomca sa môžu písomne dohodnúť, že Úpravy sa vykonajú na náklady Nájomcu, súčasťou takejto písomnej dohody však musí byť aj dohoda o zmene výšky Platieb v súlade s bodom 5.8 týchto VOP. Akékoľvek Úpravy vykonané na náklady Podnájomcu, bez ohľadu na to, či boli tieto Úpravy vykonané s predchádzajúcim písomným súhlasom Nájomcu alebo bez jeho súhlasu, je Podnájomca povinný po skončení ZOL a/alebo ZP odstrániť a uviesť PL/PP do pôvodného stavu, ak nie je písomne dohodnuté inak, a to na svoje náklady. Podnájomca je v takomto prípade oprávnený ponechať si odstránené Úpravy. Podnájomca je povinný Nájomcovi v celej výške nahradiť prípadné zníženie hodnoty PL/PP a všetky škody, ktoré na PL/PP vznikli v súvislosti s vykonaním akýchkoľvek Úprav, bez ohľadu na to, či boli tieto Úpravy vykonané s predchádzajúcim písomným súhlasom Nájomcu alebo bez jeho súhlasu, ako aj prípadné zníženie hodnoty PL/PP a všetky škody, ktoré na PL/PP vznikli v súvislosti s odstránením akýchkoľvek Úprav alebo v súvislosti s uvedením PL/PP do pôvodného stavu.

4.2.7 Podnájomca je povinný udržiavať PL/PP v prevádzkyschopnom stave, užívať PL/PP len spôsobom stanoveným jeho výrobcom, v súlade s návodom na obsluhu, technickými podmienkami prevádzky, dodržiavať bezpečnostné pravidlá stanovené jeho výrobcom, ako aj bezpečnostné pravidlá vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, užívať PL/PP spôsobom zodpovedajúcim charakteru PL/PP a jeho obvyklému alebo dohodnutému účelu a spôsobu užívania a tiež vykonať všetky opatrenia potrebné na to, aby na PL/PP nevznikla škoda a ani nehrozil jej vznik, aby nedochádzalo alebo nehrozilo poškodenie, strata, odcudzenie, nadmerné opotrebovanie alebo zničenie PL/PP, a aby neboli poškodené alebo pozmenené prvky slúžiace na identifikáciu PL/PP (ďalej len „Bežný spôsob užívania“). PL/PP nesmie byť použitý najmä k rýchlostnej jazde, súťaženiu, preprave nebezpečných látok, cvičným jazdám, nesmie byť prekročená najväčšia prípustná celková resp. užitočná hmotnosť PL/PP a pod. Stupeň opotrebenia PL/PP musí zodpovedať Bežnému spôsobu užívania. V PL/PP je zakázané fajčiť.

4.2.8 Podnájomca je povinný s PL/PP zaobchádzať s odbornou starostlivosťou, je najmä povinný pred každým použitím PL/PP skontrolovať jeho technický stav, vrátane stavu pneumatík. Podnájomca je povinný bez zbytočného odkladu hlásiť Nájomcovi signalizujúci servis na vozidle – servisné prehliadky. V prípade zistenia vád na PL/PP, ktoré možno odstrániť v rámci bežnej údržby je Podnájomca povinný tieto vady odstrániť na svoje náklady. V prípade zistenia vád na PL/PP, ktoré nemožno odstrániť v rámci bežnej údržby (ďalej len „Vady“) je Podnájomca povinný bezodkladne o týchto Vadách na PL/PP informovať Nájomcu. Nájomca je povinný podľa povahy zistených Vád na PL/PP zabezpečiť ich odstránenie v niektorom z autorizovaných servisných stredísk, pričom Podnájomca je v tomto prípade oprávnený a zároveň aj povinný vykonať neodkladnú opravu len takých Vád na PL, pri ktorých hrozí v prípade ich okamžitého neodstránenia vznik alebo zväčšenie rozsahu škody, alebo ktorých okamžité neodstránenie by ohrozilo život alebo zdravie Podnájomcu, prípadne tretích osôb. Podnájomca nie je oprávnený k žiadnym iným technickým zásahom na PL/PP, s výnimkou vykonávania bežnej údržby podľa inštrukcií výrobcu PL/PP, prípadne zmluvného autorizovaného servisného strediska, ak nie je v týchto VOP uvedené inak. Nájomca má uvedenú povinnosť za predpokladu, že povahu Vady možno zaradiť do základného pravidelného a povinného servisu PL/PP zabezpečovaného Nájomcom. Akékoľvek zistené Vady na PL/PP, ktoré nemožno podľa povahy zaradiť do základného pravidelného a povinného servisu PL/PP zabezpečovaného Nájomcom, je povinný na svoje náklady odstrániť Podnájomca v niektorom z autorizovaných servisných stredísk, pričom Nájomca nie je v žiadnom prípade povinný tieto náklady Podnájomcovi nahradiť. Nájomca taktiež nie je v žiadnom prípade povinný Podnájomcovi nahradiť akúkoľvek škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku dočasnej nemožnosti užívania PL/PP z dôvodu zistených Vád na PL/PP. Podnájomca je povinný strpieť obmedzenie užívania PL/PP z dôvodu zistených Vád na PL/PP, a to až do ich odstránenia prostredníctvom autorizovaného servisného strediska.

4.2.9 Ak v dôsledku nedodržania všeobecne záväzných právnych predpisov pri užívaní PL/PP Podnájomcom, prípadne osobou konajúcou v mene Podnájomcu, alebo v dôsledku nevyhovujúceho technického stavu PL/PP boli príslušným oddelením PZ SR, prípadne iným orgánom verejnej moci v SR alebo v zahraničí uložené akékoľvek pokuty alebo iné sankcie, Podnájomca je povinný všetky takto uložené pokuty alebo iné sankcie zaplatiť na svoj účet, pričom Nájomca nie je v žiadnom prípade povinný ich zaplatenie Podnájomcovi nahradiť. Podnájomca je súčasne povinný zaplatiť Nájomcovi jednorazový administratívny poplatok vo výške 20 EUR + DPH za každú spracovanú pokutu za dopravný priestupok na území Slovenskej republiky a v zahraničí.

4.2.10 Podnájomca je oprávnený užívať PL/PP len na území krajín Európskej únie.

4.2.11 Podnájomca je povinný pri parkovaní vždy uviesť do aktívneho stavu elektronický zabezpečovací systém PL/PP, ak je ním PL/PP vybavený, ako aj použiť všetky mechanické zabezpečovacie zariadenia, ktorými je PL/PP vybavený, a to tak, aby sa v maximálne možnej miere predchádzalo odcudzeniu PL/PP.

4.2.12 Ak Podnájomca podstatným spôsobom poruší niektorú zo svojich povinností uvedených v týchto VOP, v ZOL a/alebo ZP, alebo ak podľa názoru Nájomcu hrozí zo strany Podnájomcu takéto porušenie, je Nájomca aj bez predchádzajúceho súhlasu Podnájomcu oprávnený sám alebo prostredníctvom oprávnenej osoby poverenej alebo splnomocnenej Nájomcom kedykoľvek skontrolovať stav PL/PP, jeho umiestnenie, účel a spôsob jeho užívania (ďalej len „Kontrola“) a zároveň je oprávnený Podnájomcovi PL/PP dočasne odobrať, prípadne mu zakázať jeho ďalšie užívanie, a to spôsobom, ktorý uzná za vhodný. Pre tento prípad je Podnájomca povinný Nájomcovi, prípadne oprávnenej osobe poverenej alebo splnomocnenej Nájomcom, umožniť neobmedzený prístup k PL/PP, strpieť všetky úkony súvisiace s výkonom Kontroly a strpieť tiež prípadný odvoz PL/PP alebo iné opatrenia potrebné na jeho odobratie alebo zabránenie jeho ďalšieho užívania Podnájomcom. Podnájomca týmto zároveň dáva Nájomcovi, prípadne oprávnenej osobe poverenej alebo splnomocnenej Nájomcom, výslovný súhlas na prístup k PL/PP, ako aj na prekonanie prípadných prekážok brániacich prístupu na miesto, kde sa nachádza, a to aj vtedy, ak sa PL/PP nachádza na pozemku, stavbe alebo inom mieste, ktoré Podnájomca užíva na základe akejkoľvek právnej skutočnosti. Na tento účel je Nájomca, prípadne oprávnená osoba poverená alebo splnomocnená Nájomcom, oprávnený vstúpiť a nahliadnuť najmä do priestorov sídla, miesta podnikania a bydliska Podnájomcu. Podnájomca sa zaväzuje nahradiť Nájomcovi, prípadne oprávnenej osobe poverenej alebo splnomocnenej Nájomcom, všetky náklady spojené so zaistením PL/PP, s jeho odobratím, prípadne s odbornou demontážou, s jeho prepravou, so strážením, s uskladnením, a pod. Ak Nájomca, prípadne oprávnená osoba poverená alebo splnomocnená Nájomcom, vykonáva Kontrolu, prípadne odobratie PL/PP a realizuje právo prístupu k PL/PP, je Podnájomca povinný poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť, o ktorú ho Nájomca, prípadne oprávnená osoba poverená alebo splnomocnená Nájomcom požiada. Ak je PL/PP umiestnený na pozemku, stavbe, alebo inom mieste, ku ktorému Podnájomca nemá vlastnícke, prípadne iné užívacie právo a v dôsledku toho nebude umožnený Nájomcovi, prípadne oprávnenej osobe poverenej alebo splnomocnenej Nájomcom prístup k PL/PP, je Podnájomca povinný zabezpečiť Nájomcovi, prípadne oprávnenej osobe poverenej alebo splnomocnenej Nájomcom prístup k PL/PP najneskôr v nasledujúci pracovný deň. Pri nesplnení ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto bodu, je Nájomca oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 10 % z dojednanej splátky leasingu / splátky podnájomného podľa ZOL a/alebo ZP. Za nesplnenie povinnosti sa považuje, ak Podnájomca svoju povinnosť v rozhodnom období nesplní, čo i len jeden aj začatý deň počas obdobia, za ktoré je povinný uhrádzať splátku leasingu. Nárok na náhradu škody nie je týmto ustanovením dotknutý. Nájomca je teda oprávnený uplatniť si voči Podnájomcovi popri nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty aj svoj nárok na náhradu celej škody a všetkých nákladov, ktoré Nájomcovi , prípadne tretej oprávnenej osobe poverenej alebo splnomocnenej Nájomcom prístup k PL/PP, vznikli v dôsledku nesplnenia niektorej z povinností Podnájomcu uvedených v tomto bode VOP, a to aj v prípade, ak výška škody presahuje výšku zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta v tomto prípade neplní funkciu paušalizovanej náhrady škody.

4.2.13 Nájomca, prípadne oprávnená osoba poverená alebo splnomocnená Nájomcom, je oprávnený odobrať PL/PP pri vzniku nekrytého rizika. Na tento účel je Nájomca, prípadne oprávnená osoba poverená alebo splnomocnená Nájomcom, oprávnený vstúpiť a nahliadnuť najmä do priestorov sídla, miesta podnikania a bydliska Podnájomcu. Podnájomca sa zaväzuje nahradiť Nájomcovi, prípadne oprávnenej osobe poverenej alebo splnomocnenej Nájomcom, všetky náklady spojené s odobratím PL/PP, prípadne s odbornou demontážou, s jeho prepravou, so strážením, s uskladnením, a pod. Ak Nájomca, prípadne tretia osoba poverená alebo splnomocnená Nájomcom, vykonáva odobratie PL/PP a realizuje právo prístupu k PL/PP, je Podnájomca povinný poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť, o ktorú ho Nájomca, prípadne oprávnená osoba poverená alebo splnomocnená Nájomcom požiada. Ak je PL/PP umiestnený na pozemku, stavbe, alebo inom mieste, ku ktorému Podnájomca nemá vlastnícke, prípadne iné užívacie právo a v dôsledku toho nebude umožnený Nájomcovi, prípadne oprávnenej osobe poverenej alebo splnomocnenej Nájomcom prístup k PL/PP, je Podnájomca povinný zabezpečiť Nájomcovi, prípadne oprávnenej osobe poverenej alebo splnomocnenej Nájomcom prístup k PL/PP najneskôr v nasledujúci pracovný deň. Pri nesplnení ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto bodu, je Nájomca oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 10 % z dojednanej splátky leasingu / splátky podnájomného podľa ZOL a/alebo ZP. Za nesplnenie povinnosti sa považuje, ak Podnájomca svoju povinnosť v rozhodnom období nesplní, čo i len jeden aj začatý deň počas obdobia, za ktoré je povinný uhrádzať splátku leasingu. Nárok na náhradu škody nie je týmto ustanovením dotknutý. Nájomca je teda oprávnený uplatniť si voči Podnájomcovi popri nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty aj svoj nárok na náhradu celej škody a všetkých nákladov, ktoré Nájomcovi , prípadne tretej oprávnenej osobe poverenej alebo splnomocnenej Nájomcom prístup k PL/PP, vznikli v dôsledku nesplnenia niektorej z povinností Podnájomcu uvedených v tomto bode VOP a to aj v prípade, ak výška škody presahuje výšku zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta v tomto prípade neplní funkciu paušalizovanej náhrady škody.

4.2.14 Nájomca je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia vyhotoviť obrazové, zvukové alebo iné záznamy PL/PP, ktorejkoľvek jeho časti, prípadne dokladov a iných dokumentov súvisiacich s nadobudnutím a užívaním PL/PP, ak je to podľa vyhlásenia Nájomcu potrebné na uplatnenie jeho práv vyplývajúcich z akejkoľvek zmluvy uzatvorenej medzi Nájomcom a Podnájomcom, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu uvedeného Nájomcom. Podnájomca súhlasí s tým, že Nájomca je oprávnený v prípade sporu použiť tieto záznamy a kópie ako dôkazný prostriedok.

4.2.15 Podnájomca nie je oprávnený vymeniť plastovú podložku pod evidenčným číslom PL/PP s identifikáciou Nájomcu, ani z nej odstrániť označenie Nájomcu. V prípade poškodenia alebo straty tejto plastovej podložky je Podnájomca povinný bezodkladne informovať Nájomcu, ktorý následne na náklady Podnájomcu dodá pre PL/PP novú podložku.

4.2.16 Podnájomca nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom zasahovať do počítadla kilometrov na PL/PP alebo meniť údaje na počítadle kilometrov na PL/PP. V prípade poruchy na počítadle kilometrov na PL/PP je Podnájomca povinný bezodkladne po zistení tejto poruchy písomne informovať Nájomcu, ktorý zaistí jeho opravu prostredníctvom autorizovaného servisného strediska. Nájomca je zároveň s prihliadnutím na opotrebenie PL/PP a doterajší priebeh užívania PL/PP oprávnený odhadnúť počet odjazdených kilometrov po dobu, kedy bolo počítadlo kilometrov na PL/PP nefunkčné. Podnájomca sa zaväzuje tento odhad akceptovať ako pravdivý a hodnoverný údaj.

5 PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Podnájomca je povinný zaplatiť Nájomcovi každú leasingovú splátku / splátku podnájomného riadne a včas, v súlade s podmienkami uvedenými v týchto VOP, v ZOL a/alebo ZP, ak sa Nájomca a Podnájomca písomne nedohodli inak. Leasingové splátky / splátky podnájomného budú Podnájomcom uhrádzané na základe vystavených faktúr. Faktúru na prvú leasingovú splátku / splátku podnájomného vystaví Nájomca najneskôr do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nastal Deň prevzatia PL/PP Podnájomcom. Faktúru na každú ďalšiu leasingovú splátku / splátku podnájomného Nájomca vystaví vopred, a to v prvý deň príslušného predchádzajúceho mesiaca, ktorý predchádza obdobiu, za ktoré sa príslušná splátka platí. Nájomca a Podnájomca sa môžu v ZOL a/alebo ZP dohodnúť, že Platobné obdobia, za ktoré je Podnájomca povinný platiť Nájomcovi jednotlivé splátky, budú dlhšie ako jeden kalendárny mesiac, v takom prípade sa ustanovenia tohto bodu VOP použijú primerane aj na takto dohodnuté dlhšie Platobné obdobia. V prípade, ak sa zmluvné strany dohodnú na celkovej leasingovej splátke / splátke podnájomného, Nájomca vystaví faktúru následne po odovzdaní predmetu leasingu / podnájmu. Splatnosť faktúry bude minimálne 14 dní od jej vystavenia. ZOL a/alebo ZP môže určiť, že Podnájomca je povinný uhradiť určitú splátku alebo jej časť aj formou zálohovej platby a/alebo predtým, ako príde k odovzdaniu PL/PP do užívania Podnájomcovi.

5.2 Každá leasingová splátka / splátka podnájomného, poplatok, či náklady dojednané podľa ZOL a/alebo ZP a akákoľvek iná úhrada, ktorú je Podnájomca povinný zaplatiť Nájomcovi na základe týchto VOP, alebo ZOL a/alebo ZP (ďalej len „Platba“) je na príslušnej faktúre vystavenej Nájomcom uvedená v mene dohodnutej v ZOL a/alebo ZP a bez dane z pridanej hodnoty (DPH), pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Sadzba DPH je stanovená všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v príslušných faktúrach je DPH vyčíslená osobitne. Podnájomca je povinný každú Platbu zaplatiť v mene dohodnutej v ZOL a/alebo ZP a spolu s každou Platbou je povinný zaplatiť aj DPH vo výške uvedenej v príslušnej faktúre. Podnájomca je povinný každú Platbu zaplatiť v plnej výške bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov zo svojho bežného účtu na bežný účet Nájomcu, s uvedením čísla ZOL a/alebo ZP ako variabilného symbolu Platby, ak nebol Nájomcom stanovený iný variabilný symbol. Podnájomca je povinný Nájomcovi bezodkladne písomne oznámiť každú zmenu čísla svojho bežného účtu, resp. zmenu banky, v ktorej je jeho bežný účet vedený, prostredníctvom ktorého bude Podnájomca platiť Platbu. V prípade zmeny čísla bežného účtu Nájomcu je Podnájomca povinný túto zmenu čísla bežného účtu akceptovať a zabezpečiť platenie Platby na nový bežný účet Nájomcu.

5.3 Náklady, ktoré vznikli oprávnenej osobe poverenej alebo splnomocnenej Nájomcom uhradí Podnájomca Nájomcovi.

5.4 Podnájomca je povinný zabezpečiť, aby každá Platba bola pripísaná na účet Nájomcu najneskôr v deň splatnosti Platby uvedený na príslušnej faktúre vystavenej Nájomcom (ďalej len „Deň splatnosti“). Deň splatnosti je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak v ZOL a/alebo ZP alebo na príslušnej faktúre nie je uvedený iný Deň splatnosti.

5.5 V prípade omeškania Podnájomcu so zaplatením Platby je Nájomca oprávnený požadovať od Podnájomcu zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania. Zároveň je Nájomca oprávnený pristúpiť k vymáhaniu dlžnej Platby, a to buď sám alebo prostredníctvom tretej osoby, podľa vlastného uváženia. Podnájomca sa zaväzuje uhradiť Nájomcovi všetky výdavky spojené s vymáhaním dlžnej Platby, vrátane príslušenstva tejto pohľadávky, úrokov z omeškania, zmluvných pokút, inkasných nákladov, a pod. Nezaplatenie dlžnej Platby zo strany Podnájomcu v lehote 7 dní odo Dňa splatnosti tejto Platby alebo inej úhrady sa považuje za podstatné porušenie ZOL a/alebo ZP zo strany Podnájomcu a Nájomca má v takom prípade právo na odstúpenie od tejto ZOL a/alebo ZP. Omeškaním Podnájomcu so splnením peňažného záväzku vzniká Nájomcovi aj nárok na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky určenú v zmysle ustanovenia § 2 nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, a to vo výške 40,- EUR jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania bez potreby osobitného upozornenia.

5.6 V prípade uvedenia variabilného symbolu pri Platbe bude táto Platba priradená k príslušnej faktúre. V prípade neuvedenia variabilného symbolu alebo inej poznámky, na základe ktorej je možné identifikovať, ku ktorej faktúra sa Platba vzťahuje, bude táto Platba priradená chronologicky podľa splatnosti k najstaršej faktúre. Úhrada sa započítava najskôr na istinu.

5.7 Nájomca je oprávnený jednostranne, aj bez súhlasu Podnájomcu, zmeniť výšku jednotlivých Platieb, ich splatnosť a ich štruktúru len vtedy, ak:

a) dôjde k zmene zákonných, vykonávacích alebo iných predpisov majúcich vplyv na výšku jednotlivých Platieb, najmä ak dôjde k zmene daňových podmienok, k zmene výšky daní alebo poplatkov, prípadne k zavedeniu

nových daní alebo poplatkov; alebo

b) je PL poistený, dôjde k zmene všeobecných poistných podmienok, k zmene poistných sadzieb alebo k zmene iných rozhodujúcich skutočností majúcich vplyv na výšku poistného; alebo

c) Nájomca v súlade s týmito VOP dohodol poistenie pre prípad havárie PL/PP a zo strany príslušnej poisťovne

došlo v súlade s príslušnou poistnou zmluvou k zvýšeniu poistnej sadzby v dôsledku preukázaného vysokého škodového priebehu užívania predmetu leasingu / podnájmu Podnájomcom počas trvania tohto poistného vzťahu;

Nájomca je povinný Podnájomcovi včas písomne oznámiť každú zmenu výšky jednotlivých Platieb uskutočnenú v súlade s týmto bodom, spolu s uvedením dôvodu zvýšenia jednotlivých Platieb a dátumu účinnosti tohto zvýšenia.

5.8 Nájomca je oprávnený na základe písomnej dohody s Podnájomcom zmeniť výšku jednotlivých Platieb, ich splatnosť

a ich štruktúru najmä vtedy, ak:

a) po vzájomnej dohode Nájomcu a Podnájomcu došlo k zmene dĺžky trvania zmluvného vzťahu; alebo

b) po vzájomnej dohode Nájomcu a Podnájomcu došlo k zmene rozsahu poskytovaných Služieb; alebo

c) po vzájomnej dohode Nájomcu a Podnájomcu náklady na vykonanie Úprav PL/PP hradil Nájomca.

5.9 Nájomca má právo na náhradu všetkých skutočne vynaložených nákladov na PL/PP, ktoré nie sú súčasťou jednotlivých leasingových splátok / splátok podnájomného, poplatkov a nákladov dohodnutých v ZOL a/alebo ZP (ďalej len „Náklady“). Podnájomca sa zaväzuje všetky Náklady nahradiť Nájomcovi riadne a včas, a to na základe osobitnej faktúry vystavenej Nájomcom, pokiaľ sa Nájomca a Podnájomca písomne nedohodli inak. Nájomca vystaví faktúru na úhradu Nákladov podľa povahy dôvodu vzniku nároku na Náklady v primeranom čase po zistení konkrétnej výšky nároku na Náklady. Nákladmi sú najmä:

a) náklady na opravu vzniknuté v dôsledku škody na PL/PP, ktoré nie sú kryté poistením PL/PP, alebo ktoré príslušná poisťovňa neuhradila v celej výške, alebo ktoré príslušná poisťovňa v súlade s obsahom poistnej zmluvy odmietla uhradiť;

b) suma vo výške spoluúčasti na škode dohodnutej v príslušnej poistnej zmluve, prípadne suma za nelikvidovanú časť škody. Poplatok za spoluúčasť dohodnutý v čl. 2 ods. 5. bod III. ZOL a/alebo ZP nie je zahrnutý v tejto sume a Podnájomca je povinný zaplatiť zároveň túto sumu a aj poplatok podľa ZOL a/alebo ZP;

c) náklady na údržbu a opravy PL/PP, prípadne na pneuservis, ktoré nie sú zahrnuté v leasingových splátkach / splátkach podnájomného, alebo ktoré boli Nájomcom uhradené nad rámec rozsahu Služieb dohodnutých v ZOL a/alebo ZP;

d) náklady na náhradné vozidlo poskytnuté Nájomcom Podnájomcovi pri vzniku poistnej udalosti na PL/PP, ak nemá Nájomca právo na bezodplatné poskytnutie náhradného vozidla;

e) iné náklady, ktoré nie sú zahrnuté v leasingových splátkach / splátkach podnájomného, poplatkoch a nákladoch dojednaných v ZOL a/alebo ZP a v týchto VOP, alebo ktoré po vzájomnej dohode medzi Nájomcom a Podnájomcom uhradil Nájomca nad rámec rozsahu Služieb dohodnutých v ZOL a/alebo ZP.

5.10. Osoba podpisujúca ZOL a/alebo ZP v mene Nájomcu (ďalej ako „Pristupujúci dlžník“) sa na základe vzájomnej dohody s Nájomcom rozhodla pristúpiť k záväzku Podnájomcu na úhradu akýchkoľvek a všetkých záväzkov vyplývajúcich zo ZOL a/alebo ZP (hlavne, nie však výlučne, záväzok platiť leasingové splátky / splátky podnájomného, náhradu škody, úroky z omeškania, kauciu, poplatok za nadmerné používanie PL/PP a pod.). Pristupujúci dlžník sa dňom podpísania ZOL a/alebo ZP zaväzuje splniť vzniknutý záväzok a stáva sa tak dlžníkom Nájomcu popri Podnájomcovi. Pristupujúci dlžník vyhlasuje, že v prípade, ak akýkoľvek splatný finančný záväzok alebo jeho časť neuhradí Podnájomca Nájomcovi najneskôr v lehote splatnosti, uhradí ju v tomto termíne Pristupujúci dlžník.

6 SLUŽBY

6.1 Daň z motorových vozidiel a diaľničná nálepka

6.1.1 Ak je v ZOL a/alebo ZP ako PL/PP uvedené osobné motorové vozidlo, úžitkové motorové vozidlo, nákladné motorové vozidlo alebo iná dopravná technika, a ak v ZOL a/alebo ZP nie je uvedené inak, Nájomca je povinný ešte pred odovzdaním PL/PP Podnájomcovi, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, zaplatiť za tento PL/PP daň z motorových vozidiel a diaľničnú nálepku pre územie Slovenskej republiky na príslušný kalendárny rok, ak nie je v ZOL a/alebo ZP dohodnuté inak. Podnájomca nie je povinný uhradiť Nájomcovi daň z motorových vozidiel ani náklady za diaľničnú známku, nakoľko tieto náklady sú zahrnuté v cene operatívneho leasingu / podnájmu.

6.2 Poistenie PL/PP

6.2.1 PZP

6.2.1.1 Ak z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky vyplýva povinnosť uzatvoriť na PL/PP zmluvu o PZP, Nájomca zabezpečí uzatvorenie zmluvy o PZP v niektorej zo svojich zmluvných poisťovní. Nájomca zároveň zabezpečí, aby na PL/PP bola uzatvorená aj zmluva o medzinárodnom poistení zodpovednosti za škodu – tzv. Zelená karta, ak sa Nájomca a Podnájomca písomne nedohodli inak. Územná platnosť poistenia je v takom prípade uvedená v príslušných Podmienkach poistenia. Podnájomca nie je povinný uhradiť Nájomcovi poistné za PZP, nakoľko tieto náklady sú zahrnuté v cene operatívneho leasingu / podnájmu.

6.2.1.2 Potvrdenie o uzatvorení PZP pre územie Slovenskej republiky – tzv. Biela karta, prípadne aj pre zahraničie – tzv. Zelená karta, je súčasťou Zložky pre užívateľa.

6.2.1.3 Podnájomca je povinný oboznámiť sa s príslušnými Podmienkami poistenia a dodržiavať ich počas celej doby trvania zmluvného vzťahu. V prípade porušenia alebo nesplnenia niektorej z povinností Podnájomcu, ktoré mu boli uložené v Podmienkach poistenia, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch platných na území Slovenskej republiky, v týchto VOP, v ZOL a/alebo ZP, v dôsledku čoho príslušná poisťovňa odmietne alebo zníži poskytnutie poistného plnenia, Podnájomca je povinný nahradiť Nájomcovi celú škodu vzniknutú na PL/PP, prípadne sumu vypočítanú ako rozdiel medzi skutočne vzniknutou škodou na PL/PP a poskytnutým poistným plnením.

6.2.2 Iné druhy poistenia PL/PP

6.2.2.1 Pokiaľ sa Nájomca a Podnájomca písomne nedohodnú inak, Nájomca zabezpečí v niektorej zo svojich zmluvných poisťovní uzatvorenie poistnej zmluvy na PL/PP pre prípady obvyklých poistných rizík, pričom toto poistenie zahŕňa najmä poistenie pre prípad havárie, odcudzenia alebo poškodenia, ako aj poistenie pre prípad živelnej pohromy (ďalej len „Obvyklé poistné riziká“). Pokiaľ v súlade s písomnou dohodou medzi Nájomcom a Podnájomcom nie je na PL/PP uzatvorená poistná zmluva pre prípad niektorého z Obvyklých poistných rizík a Podnájomca uzavrie takúto poistnú zmluvu vo svojom mene a na svoj účet, je Podnájomca povinný zriadiť vinkuláciu poistného plnenia z tejto poistnej zmluvy v prospech Nájomcu a zároveň je povinný zriadenie tejto vinkulácie Nájomcovi bezodkladne preukázať. Podnájomca je povinný túto vinkuláciu v prospech Nájomcu udržiavať až do konca doby trvania zmluvného vzťahu. Na rozsahu krytia sa Nájomca a Podnájomca písomne dohodnú.

6.2.2.2 Ak v súlade s písomnou dohodou uzatvorenou medzi Nájomcom a Podnájomcom nie je na PL/PP uzatvorená poistná zmluva pre prípad niektorého z Obvyklých poistných rizík, prípadne je táto poistná zmluva uzatvorená s rozsahom krytia nižším ako je vzniknutá škoda na PL, Podnájomca je povinný nahradiť Nájomcovi celú škodu vzniknutú na PL/PP, prípadne sumu vypočítanú ako rozdiel medzi vzniknutou škodou na PL/PP a poskytnutím poistným plnením.

6.2.2.3 Pokiaľ Podnájomca písomne požiada Nájomcu o uzatvorenie poistnej zmluvy na PL/PP proti iným poistným rizikám (ďalej len „Iné poistné riziká“), ktorými sú napr. doplnkové úrazové poistenie, doplnkové poistenie prepravovanej batožiny, poistenie právnej ochrany D.A.S., a pod., Nájomca zabezpečí v niektorej zo svojich zmluvných poisťovní uzatvorenie poistnej zmluvy na PL/PP proti požadovaným Iným poistným rizikám. Na rozsahu krytia sa Nájomca a Podnájomca písomne dohodnú.

6.2.2.4 Rozsah krytia, výška spoluúčasti Podnájomcu na poistných udalostiach a ďalšie podmienky poistenia PL/PP sú uvedené v Podmienkach poistenia.

6.2.2.5 Podnájomca je povinný oboznámiť sa s Podmienkami poistenia, ako aj s prípadnými ďalšími požiadavkami príslušnej poisťovne súvisiacimi s poistením PL/PP a dodržiavať ich počas celej doby trvania zmluvného vzťahu. V prípade porušenia alebo nesplnenia niektorej z povinností Podnájomcu, ktoré mu boli uložené v Podmienkach poistenia, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch platných na území Slovenskej republiky, v týchto VOP alebo v ZOL a/alebo ZP, v dôsledku čoho príslušná poisťovňa odmietne alebo zníži poskytnutie poistného plnenia, alebo v prípade vzniku vyššej škody ako je dohodnutý rozsah krytia, Podnájomca je povinný nahradiť Nájomcovi celú škodu vzniknutú na PL/PP, prípadne sumu vypočítanú ako rozdiel medzi skutočne vzniknutou škodou na PL/PP a poskytnutým poistným plnením.

6.2.3 Spoločné ustanovenia o poistení PL/PP a o vzniku a likvidácii poistnej udalosti

6.2.3.1 Podnájomca je povinný dbať, aby poistná udalosť na PL/PP nenastala. Pokiaľ poistná udalosť na PL/PP hrozí, Podnájomca je povinný na svoje náklady, s ohľadom na okolnosti a svoje možnosti, vykonať všetky opatrenia potrebné na odvrátenie škody hroziacej na PL/PP, a ak odvrátenie hroziacej škody nie je možné, je Podnájomca povinný vykonať všetky opatrenia potrebné na zmenšenie rozsahu škody vzniknutej na PL/PP.

6.2.3.2 V prípade vzniku akejkoľvek poistnej udalosti na PL/PP je Podnájomca povinný:

a) postupovať podľa inštrukcií týkajúcich sa postupu v prípade poistnej udalosti na PL/PP, ktoré sú súčasťou Zložky pre užívateľa. Ak to nie je možné alebo ak riešenie poistnej udalosti vyžaduje osobitné pokyny Nájomcu, Podnájomca je povinný bezodkladne si tieto pokyny od Nájomcu vyžiadať a ďalej postupovať v súlade s týmito

pokynmi;

b) bez zbytočného odkladu oznámiť túto poistnú udalosť príslušnému oddeleniu PZ SR (najmä v prípade odcudzenia PL/PP, v prípade úmyselného poškodenia PL/PP, alebo v prípade podozrenia, že došlo k trestnému činu). Ak je Políciou spísaný záznam o nehode, priestupku alebo trestnom čine (napr. hlásenie o oznámení odcudzenia PL/PP, a pod.), je Podnájomca povinný vyžiadať si od Polície kópiu tohto záznamu a bezodkladne ju doručiť Nájomcovi;

c) písomne oznámiť vznik tejto poistnej udalosti Nájomcovi doručením vyplneného tlačiva na oznamovanie poistných udalostí, a to najneskôr do 24 hodín od zistenia vzniku poistnej udalosti. Tlačivá na oznamovanie poistných udalostí sú súčasťou Zložky pre užívateľa;

d) zabezpečiť dôkazy a podklady nevyhnutné na uplatnenie, prípadne vymáhanie poistného plnenia voči príslušnej poisťovni. Ak je podmienkou vyplatenia poistného plnenia zo strany príslušnej poisťovne záznam Polície o poistnej udalosti, je Podnájomca povinný tento záznam zabezpečiť a bezodkladne ho doručiť Nájomcovi.

6.2.3.3 Podnájomca je povinný Nájomcovi v celom rozsahu nahradiť škodu, ktorá na PL/PP vznikne v prípade jeho používania v tých krajinách, na ktorých územie sa platnosť jeho poistenia nevzťahuje.

6.2.3.4 V prípade rozhodnutia príslušnej poisťovne o totálnej škode na PL/PP, keď jeho oprava je neekonomická, Nájomca ukončí ZOL a/alebo ZP a vykoná záverečné vyúčtovanie. Nájomca sa zaväzuje vykonať všetky úkony potrebné na

vyplatenie poistného plnenia zo strany príslušnej poisťovne.

6.2.3.5 Vznik, prípadne trvanie poistnej udalosti na PL/PP nemajú vplyv na povinnosť Podnájomcu platiť jednotlivé leasingové splátky / splátky podnájomného, pričom táto jeho povinnosť trvá počas celej doby trvania zmluvného vzťahu, ak nie je v Podmienkach poistenia, v týchto VOP, v ZOL a/alebo ZP uvedené inak.

6.2.3.6 V prípade, že poistná udalosť na PL/PP vznikla zavinením Podnájomcu, Podnájomca je povinný zaplatiť Nájomcovi stojné za dobu servisovania PL/PP. Stojné predstavuje sumu vo výške 70 % z leasingovej splátky dojednanej v ZOL a/alebo ZP za PL/PP. V prípade dojednania dennej leasingovej splátky v ZOL a/alebo ZP, stojné sa vypočíta ako súčin počtu dní servisovania PL/PP a sumy predstavujúcej 70 % z leasingovej splátky dojednanej v ZOL a/alebo ZP za PL/PP. V prípade iného dojednaného intervalu platenia leasingových splátok tieto sa vypočítajú ako súčin počtu dní servisovania PL/PP a sumy predstavujúcej 70 % z leasingovej splátky pripadajúcej na jeden deň.

6.3 Údržba, opravy a pneuservis

6.3.1. V leasingových splátkach / splátkach podnájomného je zahrnutý základný pravidelný a povinný servis PL/PP zabezpečovaný Nájomcom.

6.3.2. V rámci podnájmu v splátkach podnájomného nie sú zahrnuté náklady na výmenu pneumatík zapríčinenú nesprávnym užívaním PP. Rovnako nie sú v cene zahrnuté náklady na výmenu pneumatík v prípade vzniku defektu alebo poškodenia pneumatík a sezónna výmena pneumatík (t.j. výmena zimných aj letných pneumatík na PP). Náklady na výmenu pneumatík v tomto prípade znáša v celom rozsahu Podnájomca.

6.3.3. V rámci operatívneho podnájmu v leasingových splátkach nie sú zahrnuté náklady na výmenu pneumatík po prekročení počtu 30.000 najazdených kilometrov na jednej sade pneumatík. Rovnako nie sú v cene zahrnuté náklady na výmenu pneumatík zapríčinenú nesprávnym užívaním PL.

6.3.4. Podnájomca nemá právo na zľavu z ceny leasingových splátok / splátok podnájomného v prípade, že nedisponuje náhradnou pneumatikou a z tohto dôvodu je PL/PP dočasne nepoužiteľný.

6.3.5. Nájomca zabezpečí záručné a pozáručné prehliadky a opravy PL/PP. Náklady týchto prehliadok a opráv s výnimkou nákladov uznaných záručných opráv a bezplatných záručných prehliadok hradených dodávateľom resp. predajcom nesie Nájomca. Všetky ostatné náklady na údržbu, opravu a pneuservis PL/PP znáša v plnom rozsahu Podnájomca.

6.3.6. Podnájomca je povinný pre prípad vzniku potreby servisu PL/PP využiť výhradne služby poskytované autorizovaným servisom, a to len so súhlasom Nájomcu.

6.3.7. Podnájomca má v prípade vzniku poistnej udalosti na PL/PP právo na náhradné vozidlo. Podnájomca je povinný Nájomcu o poskytnutie náhradného vozidla písomne požiadať. Nájomca preverí dôvody, pre ktoré PL/PP nie je spôsobilé prevádzky a v odôvodnených prípadoch zabezpečí Podnájomcovi náhradné vozidlo. V prípade vzniku poistnej udalosti na PL/PP bez zavinenia Podnájomcu poskytne Nájomca Podnájomcovi náhradné vozidlo bezodplatne. V prípade, že poistná udalosť na PL/PP vznikla zavinením Podnájomcu a/alebo zavinením neznámej osoby, Podnájomca je povinný zaplatiť Nájomcovi okrem leasingových splátok / splátok podnájomného dojednaných v ZOL a/alebo ZP aj náklady za čas užívania náhradného vozidla. Rozsah nákladov Nájomca vyúčtuje Podnájomcovi ako alikvotnú časť leasingových splátok dojednaných v ZOL a/alebo ZP za každý čo aj začatý deň užívania náhradného vozidla. Podnájomca je povinný uhradiť dodatočne vyúčtované náklady za čas užívania náhradného vozidla aj v prípade, že šetrením poistnej udalosti na PL/PP sa zistí zavinenie Podnájomcu a/alebo neznámej osoby, hoci Nájomca pôvodne poskytol Podnájomcovi náhradné vozidlo bezodplatne.

7 UKONČENIE ZOL A/ALEBO ZP A VRÁTENIE PL/PP

7.1 Riadne ukončenie ZOL a/alebo ZP

7.1.1 Ak sa Nájomca a Podnájomca písomne nedohodnú inak, k riadnemu ukončeniu ZOL a/alebo ZP dôjde uplynutím doby trvania operatívneho leasingu / podnájmu uvedenej v príslušnej ZOL a/alebo ZP, nie však skôr ako dôjde k vráteniu PL/PP Nájomcovi a vysporiadaniu všetkých záväzkov Podnájomcu voči Nájomcovi.

7.2 Predčasné ukončenia ZOL a/alebo ZP

7.2.1 Nájomca a Podnájomca sú oprávnení odstúpiť od ZOL a/alebo ZP iba v niektorom z prípadov uvedených v týchto VOP, v ZOL a/alebo ZP alebo v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka. Odstúpenie od ZOL a/alebo ZP musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane, účinnosť nadobúda dňom doručenia druhej zmluvnej strane, ak v odstúpení nie je uvedené inak. Účinnosťou odstúpenia od ZOL a/alebo ZP nevzniká právo niektorej zo zmluvných strán žiadať vrátenie akéhokoľvek plnenia uskutočneného druhou zmluvnou stranou na základe alebo v súvislosti so ZOL a/alebo ZP predo dňom účinnosti tohto odstúpenia.

7.2.2 Nájomca je oprávnený od ZOL a/alebo ZP odstúpiť najmä z týchto dôvodov:

a) ak sa Podnájomca dostal do omeškania so zaplatením leasingovej splátky / splátky podnájomného, alebo poplatku alebo nákladov dohodnutých v ZOL a/alebo ZP prípadne s ich časťou alebo akýmkoľvek iným peňažným záväzkom, ktorý je Podnájomca povinný zaplatiť Nájomcovi na základe týchto VOP alebo ZOL a/alebo ZP po dobu dlhšiu ako 7 dní odo dňa splatnosti príslušnej faktúry vystavenej Nájomcom, prípadne ak sa Podnájomca dostal do omeškania s plnením akéhokoľvek iného peňažného alebo nepeňažného záväzku voči Nájomcovi; alebo

b) ak bol na majetok Podnájomcu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie, bola povolená reštrukturalizácia, Podnájomca vstúpil do likvidácie, prípadne bol podaný návrh na začatie iného obdobného konania, ktorý podľa posúdenia Nájomcu bol podaný opodstatnene, alebo ak je Podnájomca v zmysle príslušných slovenských alebo zahraničných všeobecne záväzných právnych predpisov v úpadku; alebo

c) ak Podnájomca užíva PL/PP iným než Bežným spôsobom užívania podľa týchto VOP, v dôsledku čoho Nájomcovi vznikla škoda, prípadne Nájomcovi hrozí vznik škody; alebo

d) ak Podnájomca nebude akceptovať zmenu výšky jednotlivých Platieb, ich splatnosti alebo ich štruktúry vykonanú v súlade s bodom 5.7 týchto VOP, alebo ak Podnájomca vyjadrí svoj nesúhlas so zmenou VOP vykonanú v súlade s bodom 14.1 týchto VOP; alebo

e) v prípade smrti Podnájomcu, alebo ak Podnájomca rozhodol o svojom zrušení s likvidáciou alebo bez likvidácie, o zmene právnej formy, o kúpe, predaji alebo nájme podniku alebo jeho časti, o znížení základného imania, o zmenách v zložení svojich štatutárnych orgánov, alebo o inej záležitosti, ktorá by podľa uváženia Nájomcu podstatným spôsobom mohla ovplyvniť platobnú schopnosť Podnájomcu; alebo

f) ak došlo k podstatnej zmene v prevádzke Podnájomcu, v jeho organizačnej zložke alebo na jeho inom majetku, ktorá by podľa uváženia Nájomcu mohla podstatným spôsobom ovplyvniť platobnú schopnosť Podnájomcu, najmä začatie súdneho, rozhodcovského alebo obdobného konania alebo správneho konania proti Podnájomcovi; alebo

g) ak dôjde k premiestneniu sídla Podnájomcu mimo územia Slovenskej republiky; alebo

h) ak bola s PL/PP spáchaná trestná činnosť alebo ak hrozí alebo už bolo začaté trestné stíhanie Podnájomcu, alebo štatutárneho orgánu, prípadne člena štatutárneho orgánu Podnájomcu; alebo

i) ak Podnájomca pri uzatváraní ZOL a/alebo ZP alebo v súvislosti s ich uzatváraním uviedol Nájomcovi alebo inej osobe nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje, vrátane údajov o svojej ekonomickej a finančnej situácii alebo činnosti, alebo zamlčal skutočnosti alebo okolnosti, za ktorých by Nájomca podľa vlastného uváženia nebol s Podnájomcom ZOL a/alebo ZP uzatvoril.

7.2.3 V prípade odstúpenia od ZOL a/alebo ZP jednou zo zmluvných strán nezaniká nárok Nájomcu voči Podnájomcovi na zaplatenie všetkých dlžných leasingových splátok / splátok podnájomného, poplatkov a nákladov dojednaných v ZOL a/alebo ZP alebo VOP splatných ku dňu ukončenia ZOL a/alebo ZP, vrátane úrokov z omeškania, zmluvných pokút či škody (ďalej aj „Dlžné záväzky“). Zároveň je Nájomca oprávnený pristúpiť k vymáhaniu Dlžných záväzkov, a to buď sám alebo prostredníctvom tretej osoby, podľa vlastného uváženia, pričom Podnájomca sa zaväzuje Nájomcovi uhradiť všetky výdavky spojené s vymáhaním Dlžných záväzkov, vrátane príslušenstva týchto pohľadávok a inkasných nákladov. Nárok na náhradu škody nie je týmto ustanovením dotknutý. Nájomca je teda oprávnený uplatniť si voči Podnájomcovi popri uvedených nárokoch aj svoj nárok na náhradu celej škody a všetkých nákladov, ktoré mu odstúpením od ZOL a/alebo ZP vznikli.

7.2.4 Ak Nájomca a Podnájomca uzatvorili viacero ZOL a/alebo ZP, a ak v súlade s týmito VOP nastal dôvod na predčasné ukončenie ktorejkoľvek z týchto ZOL a/alebo ZP, Nájomca a Podnájomca sú oprávnení, podľa vlastného uváženia, predčasne ukončiť odstúpením ktorúkoľvek z týchto ZOL a/alebo ZP, prípadne všetky ZOL a/alebo ZP.

7.2.5 V prípade vzniku totálnej škody na PL/PP dôjde k predčasnému ukončeniu ZOL a/alebo ZP ku dňu, kedy došlo k totálnej škode na PL/PP, pričom povinnosť Podnájomcu platiť leasingové splátky / splátky podnájomného zaniká až dňom doručenia rozhodnutia príslušnej poisťovne o totálnej škode na PL/PP Nájomcovi. Nájomca je povinný dobropisovať Podnájomcovi všetky zaplatené Platby, ktorých splatnosť nastala odo dňa, kedy došlo k totálnej škode na PL/PP až do dňa, kedy bolo Nájomcovi doručené rozhodnutie príslušnej poisťovne o totálnej škode na PL/PP.

7.2.6 V prípade odcudzenia PL/PP dôjde k predčasnému ukončeniu ZOL a/alebo ZP ku dňu, kedy preukázateľne došlo zo strany Podnájomcu k hláseniu o oznámení odcudzenia PL/PP na príslušnom oddelení PZ SR, pričom povinnosť Podnájomcu platiť Platby zaniká až dňom, kedy bolo Nájomcovi v súlade s Trestným poriadkom doručené rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní o začatí trestného stíhania. Nájomca je povinný dobropisovať Podnájomcovi všetky zaplatené Platby, ktorých splatnosť nastala odo dňa, kedy preukázateľne došlo zo strany Podnájomcu k hláseniu o oznámení odcudzenia PL/PP na príslušnom oddelení PZ SR až do dňa, kedy bolo Nájomcovi v súlade s Trestným poriadkom doručené rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní o začatí trestného stíhania. Ak odcudzený PL/PP bude príslušnými orgánmi nájdený a zaistený v prospech Nájomcu ešte pred doručením rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní o začatí trestného stíhania Nájomcovi, platí nevyvrátiteľná právna domnienka, že k predčasnému ukončeniu príslušnej ZOL a/alebo ZP nedošlo a Nájomca s Podnájomcom sú povinní pokračovať v plnení tejto ZOL a/alebo ZP, pokiaľ sa písomne nedohodnú inak.

7.3 Vrátenie PL/PP

7.3.1 V prípade uplynutia doby trvania leasingového / podnájomného vzťahu, v prípade dosiahnutia Celkového limitu km, ako aj v prípade predčasného ukončenia ZOL a/alebo ZP je Podnájomca povinný vrátiť PL/PP Nájomcovi bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa, kedy nastala niektorá zo skutočností uvedených v tomto bode VOP; to neplatí v prípade vzniku totálnej škody na PL/PP a tiež v prípade odcudzenia PL/PP.

7.3.2 Podnájomca je povinný vrátiť PL/PP Nájomcovi na vopred dohodnutom mieste, ak miesto vrátenia PL/PP nebolo vopred dohodnuté, Podnájomca je povinný vrátiť PL/PP na mieste písomne určenom Nájomcom, a ak miesto vrátenia PL/PP nebolo ani písomne určené Nájomcom, Podnájomca je povinný vrátiť PL/PP v mieste sídla Nájomcu. Podnájomca znáša nebezpečenstvo škody na PL/PP až do okamihu riadneho vrátenia PL/PP Nájomcovi.

7.3.3 Podnájomca je povinný vrátiť PL/PP Nájomcovi v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím k opotrebovaniu PL/PP spôsobenému Bežným spôsobom užívania, k jeho veku a počtu odjazdených kilometrov. Podnájomca je povinný Nájomcovi vrátiť PL/PP aj s kompletným príslušenstvom, technickou dokumentáciou, Zložkou pre užívateľa, ktoré Podnájomca získal od Nájomcu, najmä je Podnájomca povinný odovzdať Nájomcovi kľúče od PL/PP, kľúče od mechanického zabezpečovacieho zariadenia, resp. elektronického zabezpečovacieho systému PL/PP, diaľkové ovládanie zamykania, prípadne iného zariadenia, autorádio, vrátane jeho odnímateľného bezpečnostného panelu, servisnú knižku, Palivovú kartu, Kartu asistenčných služieb a skladiskový list o uskladnení pneumatík.

7.3.4 Všetky náklady, ktoré Nájomcovi vzniknú neodovzdaním kompletného príslušenstva PL/PP, technickej dokumentácie, prípadne Zložky pre užívateľa, je Nájomca oprávnený Podnájomcovi vyúčtovať a zahrnúť ich do záverečného vyúčtovania. Podnájomca je povinný odovzdať PL/PP čistý a s vyčisteným interiérom, v prípade nesplnenia tejto povinnosti je Nájomca oprávnený všetky náklady na vyčistenie PL/PP alebo jeho interiéru Podnájomcovi vyúčtovať a zahrnúť ich do záverečného vyúčtovania.

7.3.5 Pri vrátení PL/PP Nájomca vykoná kontrolu jeho stavu. Podnájomca zodpovedá za nadmerné opotrebovanie PL/PP, ako aj za všetky vady a poškodenia, ktoré PL/PP má v čase tejto kontroly, a ktoré neboli Podnájomcom riadne nahlásené alebo odstránené v súlade s týmito VOP, a to aj v prípade, ak sa tieto vady alebo poškodenia PL/PP stanú zjavné až v čase po vykonaní tejto kontroly. Nájomca je oprávnený všetky náklady na odstránenie týchto vád a poškodenia PL/PP vyúčtovať Podnájomcovi a zahrnúť ich do záverečného vyúčtovania.

7.3.6 Nájomca a Podnájomca potvrdia vrátenie PL/PP podpísaním Protokolu o vrátení PL/PP, pričom podpísaním tohto protokolu zo strany Nájomcu a Podnájomcu sa PL/PP považuje za riadne vrátený Nájomcovi. V Protokole o vrátení PL/PP sa uvedie prípadné nadmerné opotrebovanie PL/PP, ako aj všetky jeho vady a poškodenia zistené pri kontrole stavu PL/PP, chýbajúce príslušenstvo PL/PP, technická dokumentácia, prípadne Zložka pre užívateľa, počet odjazdených kilometrov a dátum podpísania Protokolu o vrátení PL/PP.

7.3.7 Ak nedôjde k vráteniu PL/PP Podnájomcom v lehote uvedenej v bode 7.3.1 týchto VOP, je Nájomca aj bez predchádzajúceho súhlasu Podnájomcu oprávnený sám alebo prostredníctvom oprávnenej osoby poverenej alebo splnomocnenej Nájomcom odobrať, prípadne mu zakázať jeho ďalšie užívanie, a to spôsobom, ktorý uzná za vhodný. Pre tento prípade je Podnájomca povinný Nájomcovi, prípadne oprávnenej osobe poverenej alebo splnomocnenej Nájomcom, umožniť neobmedzený prístup k PL/PP a strpieť tiež jeho prípadný odvoz alebo iné opatrenia potrebné na zabránenie ďalšieho užívania PL/PP Podnájomcom. Podnájomca týmto zároveň dáva Nájomcovi, prípadne oprávnenej osobe poverenej alebo splnomocnenej Nájomcom, výslovný súhlas na prístup k PL/PP, ako aj na prekonanie prípadných prekážok brániacich prístupu na miesto, kde sa nachádza, a to aj vtedy, ak sa PL/PP nachádza na pozemku, stavbe alebo inom mieste, ktoré Podnájomca užíva na základe akejkoľvek právnej skutočnosti. Na tento účel je Nájomca, prípadne oprávnená osoba poverená alebo splnomocnená Nájomcom, oprávnený vstúpiť a nahliadnuť najmä do priestorov sídla, miesta podnikania a bydliska Podnájomcu. Podnájomca sa zaväzuje nahradiť Nájomcovi, prípadne oprávnenej osobe poverenej alebo splnomocnenej Nájomcom, všetky náklady spojené so zaistením PL/PP, s jeho odobratím, prípadne s odbornou demontážou, s jeho prepravou, so strážením, s uskladnením, a pod. Ak Nájomca, prípadne oprávnená osoba poverená alebo splnomocnená Nájomcom, vykonáva Kontrolu, prípadne odobratie PL/PP a realizuje právo prístupu k PL/PP, je Podnájomca povinný poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť, o ktorú ho Nájomca, prípadne oprávnená osoba poverená alebo splnomocnená Nájomcom požiada. Ak je PL/PP umiestnený na pozemku, stavbe, alebo inom mieste, ku ktorému Podnájomca nemá vlastnícke, prípadne iné užívacie právo a v dôsledku toho nebude umožnený Nájomcovi, prípadne oprávnenej osobe poverenej alebo splnomocnenej Nájomcom prístup k PL/PP, je Podnájomca povinný zabezpečiť Nájomcovi, prípadne oprávnenej osobe poverenej alebo splnomocnenej Nájomcom prístup k PL/PP najneskôr v nasledujúci pracovný deň. Pri nesplnení ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto bodu, je Nájomca oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 10 % z dojednanej splátky leasingu podľa ZOL a/alebo ZP. Za nesplnenie povinnosti sa považuje, ak Podnájomca svoju povinnosť v rozhodnom období nesplní, čo i len jeden aj začatý deň počas obdobia, za ktoré je povinný uhrádzať splátku leasingu / podnájomného. Nárok na náhradu škody nie je týmto ustanovením dotknutý. Nájomca je teda oprávnený uplatniť si voči Podnájomcovi popri nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty aj svoj nárok na náhradu celej škody a všetkých nákladov, ktoré Nájomcovi, prípadne tretej oprávnenej osobe poverenej alebo splnomocnenej Nájomcom prístup k PL/PP, vznikli v dôsledku nesplnenia niektorej z povinností Podnájomcu uvedených v tomto bode VOP, a to aj v prípade, ak výška škody presahuje výšku zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta v tomto prípade neplní funkciu paušalizovanej náhrady škody.

8 Záverečné vyúčtovanie

8.1 Záverečným vyúčtovaním sa rozumie vzájomné finančné vyúčtovanie medzi Nájomcom a Podnájomcom, ktoré môže vykonať Nájomca pri predčasnom ukončení príslušnej ZOL a/alebo ZP (ďalej len „Záverečné vyúčtovanie“). V prípade vzniku totálnej škody na PL/PP sa Záverečné vyúčtovanie môže vykonať až v čase, keď bude známa výška poistného plnenia poskytnutého zo strany príslušnej poisťovne. V ostatných prípadoch Nájomca uskutoční Záverečné vyúčtovanie v primeranom čase po predčasnom ukončení ZOL a/alebo ZP. Ak je výsledkom Záverečného vyúčtovania preplatok zo strany Podnájomcu, Nájomca dobropisuje tento preplatok Podnájomcovi v lehote uvedenej v dobropise vystavenom Nájomcom. Ak je výsledkom Záverečného vyúčtovania nedoplatok zo strany Podnájomcu, Podnájomca je povinný zaplatiť tento nedoplatok Nájomcovi najneskôr v deň splatnosti uvedený na faktúre vystavenej Nájomcom. V prípade, ak bolo v ZOL a/alebo ZP dohodnuté poskytovanie Služby – Náhradné vozidlo, uskutoční sa vyúčtovanie všetkých súm, ktoré boli ako súčasť jednotlivých Platieb zaplatené Podnájomcom za túto Službu a skutočných nákladov Nájomcu na poskytovanie tejto Služby;

C. ZÁVEREČNÁ ČASŤ

9 DÔVERNÉ INFORMÁCIE

9.1 Dôverné informácie

9.1.1 Nájomca sa zaväzuje zaobchádzať s Dôvernými informáciami v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zachovávať dôverný charakter Dôverných informácií i po skončení zmluvného vzťahu medzi Nájomcom a Podnájomcom.

9.1.2 Nájomca je oprávnený poskytnúť Dôverné informácie tretím osobám len v prípade, rozsahu a za podmienok:

a) stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, prípadne v právoplatných rozhodnutiach súdnych a iných správnych orgánov,

b) dohodnutých v týchto VOP alebo v iných zmluvách medzi Nájomcom a Podnájomcom,

c) uvedených v písomnom súhlase udelenom Podnájomcom Nájomcovi.

9.2 Súhlas s poskytnutím Dôverných informácií Nájomcom

9.2.1 Podnájomca súhlasí s tým, aby Nájomca poskytoval Dôverné informácie tretím osobám, prostredníctvom ktorých zabezpečuje Podnájomcovi poskytovanie súvisiacich Služieb v dohodnutom rozsahu, ako aj ďalším tretím osobám, s ktorými Nájomca spolupracuje (napr. poistiteľom, s ktorými spolupracuje pri poistení PL/PP, osobám, s ktorými spolupracuje pri vymáhaní svojich pohľadávok voči Podnájomcom, a pod.), a to za podmienky, že tieto tretie osoby sú spôsobilé zabezpečiť ochranu Dôverných informácií pred zneužitím.

9.2.2 Podnájomca súhlasí s tým, aby Nájomca poskytol informácie a doklady o neplnení jeho záväzkov voči Nájomcovi tretej osobe, ktorej Nájomca udelil písomné plnomocenstvo na vymáhanie splnenia týchto záväzkov v prípade, ak si Podnájomca neplní riadne a včas svoje záväzky voči Nájomcovi.

9.2.3 Podnájomca súhlasí s tým, aby Nájomca poskytol Dôverné informácie tretím osobám, ktoré Nájomca poveril plnením svojich zákonných alebo zmluvných povinností, ako aj tretím osobám, ktorým udelil písomne plnomocenstvo na zastupovanie v súdnom ako aj mimosúdnom konaní.

9.2.4 Podnájomca súhlasí s tým, aby Nájomca poskytol Dôverné informácie tretej osobe, s ktorou rokuje o postúpení pohľadávok Nájomcu voči Podnájomcovi alebo o prevzatí záväzku Nájomcu voči Podnájomcovi.

9.2.5 Podnájomca súhlasí s tým, že Nájomca je oprávnený za účelom správy registratúrnych záznamov Nájomcu podľa osobitného predpisu odovzdať tretej osobe všetky doklady o záväzkových vzťahoch medzi Nájomcom a Podnájomcom vrátane zmlúv, dokumentácie súvisiacej so zmluvami a záznamov komunikácie medzi Nájomcom a Podnájomcom.

9.3 Zachovanie dôverného charakteru informácií Podnájomcom

9.3.1 Podnájomca zodpovedá za zachovanie informácií dôverného charakteru, ktoré získal v súvislosti so zmluvným vzťahom medzi ním a Nájomcom. Podnájomca preto nie je oprávnený, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Nájomcu, poskytovať tretej osobe takéto informácie, s výnimkou prípadov, kedy je sprístupnenie týchto informácií vyžadované právnymi predpismi alebo záväzným rozhodnutím, či pokynom príslušného orgánu na základe právnych predpisov.

10 OZNAMOVANIE A DORUČOVANIE

10.1 Písomnosti, oznámenia, pokyny a výzvy Nájomcu a Podnájomcu sa doručujú

a) osobne,

b) poštou,

c) elektronickými komunikačnými médiami (fax, e-mail alebo iné elektronické médium).

10.2 Písomnosti, oznámenia, pokyny a výzvy sa považujú za doručené:

a) pri osobnom doručení momentom oznámenia/odovzdania zásielky,

b) pri odoslaní obyčajnej poštovej zásielky v tuzemsku tretí deň po jej odoslaní a do zahraničia siedmy deň po jej odoslaní

c) pri odoslaní doporučenej zásielky:

i. dňom jej prevzatia, najneskôr však ku dňu skončenia úložnej lehoty na pošte,

ii. dňom odmietnutia prevzatia doporučenej zásielky zo strany adresáta,

iii. dňom vrátenia zásielky, v prípade, ak bude doporučená zásielka vrátená odosielateľovi s oznámením „adresát neznámy“,

d) pri zaslaní faxom prijatím potvrdenia o úplnom odoslaní správy, ktoré vytlačí fax odosielajúceho,

e) pri zaslaní e-mailom odoslaním správy za predpokladu, že správca e-mailu neoznámi nemožnosť doručenia správy

10.3 Odstúpenie od ZOL a/alebo ZP sa doručuje poštou – odoslaním doporučenej zásielky alebo osobne s potvrdením prevzatia/odmietnutia prevzatia druhou zmluvnou stranou.

10.4 Podnájomca je povinný oznámiť Nájomcovi adresu, číslo telefónu, faxu a iných elektronických prostriedkov, na ktoré mu bude Nájomca zasielať alebo oznamovať všetky dokumenty a oznámenia a bezodkladne informovať Nájomcu o akejkoľvek zmene týchto údajov. V prípade, že Podnájomca tieto informácie Nájomcovi neoznámi, považuje sa doručenie a oznámenie vykonané na poslednú známu adresu, prípadne na posledné známe číslo telekomunikačného prostriedku za riadne vykonané.

10.5 Podnájomca je povinný oznámenie, žiadosť, prípadne akúkoľvek inú písomnosť podľa bodu 10 týchto VOP uskutočniť tak, aby táto písomnosť bola určitá, zrozumiteľná, správna a presná. V prípade doručovania písomnou formou aby bola písomnosť aj datovaná a podpísaná Podnájomcom, prípadne Oprávnenou osobou. Nájomca nie je povinný overovať správnosť, presnosť ani úplnosť údajov, ktoré Podnájomca uviedol v písomnosti podľa predchádzajúcej vety.

10.6 Nájomca je oprávnený podľa vlastného uváženia požadovať, aby kópie originálneho dokumentu predloženého Podnájomcom Nájomcovi boli úradne overené.

10.7 Nájomca je oprávnený požadovať, aby Podnájomca pri predložení akéhokoľvek dokumentu v inom než slovenskom jazyku predložil Nájomcovi slovenský preklad uvedeného dokumentu opatrený znaleckou doložkou, obstaraný na náklady Podnájomcu. V takomto prípade Nájomca používa výhradne príslušný slovenský preklad a nie je povinný skúmať, či tento preklad zodpovedá pôvodnej jazykovej verzii.

11 ZODPOVEDNOSŤ NÁJOMCU

11.1 Nájomca zodpovedá len za ním zavinenú škodu spôsobenú Podnájomcovi. Pre obchodno-právne vzťahy je tým princíp objektívnej zodpovednosti pre Nájomcu vylúčený. 

11.2 Nájomca nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku konania, prípadne nekonania tuzemských alebo zahraničných úradov či súdov, odmietnutia alebo oneskoreného udelenia nevyhnutných povolení zo strany úradov, v dôsledku pôsobenia vyššej moci, povstania, revolúcie, občianskych nepokojov, vojny alebo prírodných katastrof, alebo v dôsledku iných udalostí, ktoré Nájomca nemá pod kontrolou (napr. poruchy trhu, štrajky, pracovné výluky alebo iné okolnosti, ktoré Nájomca nemôže ovplyvniť). Nájomca nezodpovedá za škody, ktoré vznikli v dôsledku nefungovania telekomunikačných služieb poskytovaných Nájomcovi tretími osobami. Nájomca ďalej nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku udalostí pod kontrolou Podnájomcu, alebo udalostí, za ktoré Podnájomca zodpovedá, alebo škody vzniknuté v dôsledku porušenia alebo omeškania splnenia akejkoľvek povinnosti Podnájomcu voči Nájomcovi.

12 ZODPOVEDNOSŤ PODNÁJOMCU A NÁHRADA ŠKODY

12.1 Podnájomca zodpovedá za škodu spôsobenú Nájomcovi porušením akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej zo záväzkového vzťahu upraveného v týchto VOP, v ZOL a/alebo ZP a všeobecných záväzných právnych predpisoch, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

12.2 Podnájomca sa zaväzuje bezodkladne na základe písomnej výzvy nahradiť Nájomcovi v celom rozsahu vzniknutú škodu.

12.3 Podnájomca je taktiež povinný nahradiť Nájomcovi v celom rozsahu škodu, ktorá na PL/PP vznikla v dôsledku akéhokoľvek úmyselného alebo nedbanlivostného konania zo strany Podnájomcu alebo tretej osoby.

12.4 Podnájomca je povinný nahradiť Nájomcovi tak skutočnú škodu, ako aj ušlý zisk. Skutočnú škodu predstavuje majetková ujma vyjadriteľná v peniazoch, ktorá spočíva v zmenšení existujúceho majetku Nájomcu a predstavuje majetkové hodnoty, ktoré musel Nájomca vynaložiť na to, aby sa PL/PP uviedol do predošlého stavu, resp. aby sa v peniazoch vyvážili dôsledky vyplývajúce z toho, že navrátenie PL/PP do predošlého stavu nebolo dobre možné alebo účelné. Ušlý zisk predstavuje majetkovú ujmu vyjadriteľnú v peniazoch, ktorá spočíva v tom, že nedošlo k rozmnoženiu majetkových hodnôt Nájomcu, ktoré bolo možné odôvodnene očakávať so zreteľom na obvyklý chod vecí. Nájomca vyčísli skutočnú škodu a ušlý zisk individuálne, podľa konkrétneho prípadu.

12.5 Podnájomca je povinný nahradiť Nájomcovi vzniknutú škodu v peniazoch.

13 ZAPOČÍTANIE

13.1 Nájomca je oprávnený kedykoľvek započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Podnájomcovi proti akýmkoľvek pohľadávkam Podnájomcu voči Nájomcovi, Nájomca je oprávnený započítať aj také svoje pohľadávky voči Podnájomcovi, ktoré nie sú splatné alebo sú premlčané.

13.2 Nájomca je oprávnený započítať aj pohľadávky znejúce na rôzne meny, po prepočte menovým kurzom stanoveným Národnou bankou Slovenska, prípadne Európskou centrálnou bankou ku dňu započítania.

14 VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť ZOL a/alebo ZP uzatvorenej medzi Nájomcom a Podnájomcom. Nájomca je oprávnený v nadväznosti na vývoj právneho a podnikateľského prostredia tieto VOP kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Aktuálne znenie VOP bude Nájomcom určené ich Zverejnením na webovom sídle Nájomcu (www.365cars.sk). Podnájomca je oprávnený vyjadriť svoj nesúhlas so zmenou alebo doplnením VOP písomným oznámením doručeným Nájomcovi do 15 dní odo dňa, kedy bolo znenie VOP určené Zverejnením. Ak sa tak nestane, zmeny a doplnky VOP nadobudnú účinnosť dňom uvedeným vo VOP. Pre odstránenie pochybností platí, že vykonanie akejkoľvek úhrady Podnájomcu v prospech Nájomcu, alebo vykonanie akéhokoľvek úkonu, ktorým Podnájomca pokračuje v užívaní PL/PP vo forme operatívneho leasingu/ podnájmu alebo vo využívaní súvisiacich Služieb, ak bola táto úhrada alebo akýkoľvek úkon vykonaný po dni účinnosti uvedenom vo VOP, platí že Podnájomca vzal všetky zmeny a doplnky VOP na vedomie, že s týmito zmenami a doplnkami VOP súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať. Ak Podnájomca do 15 dní od Zverejnenia VOP vyjadrí svoj nesúhlas písomným oznámením doručeným Nájomcovi a medzi Nájomcom a Podnájomcom nedôjde k dohode, zostávajú pre zmluvné strany v platnosti VOP v pôvodnom znení.

14.2 Podnájomca je povinný poskytnúť Nájomcovi na jeho písomnú žiadosť ročnú účtovnú závierku. Ak Podnájomca podlieha zákonnej povinnosti mať ročnú účtovnú závierku overenú audítorom, je povinný poskytnúť Nájomcovi ročnú účtovnú závierku overenú audítorom.

14.3 Podnájomca je počas trvania ZOL a/alebo ZP povinný kedykoľvek, keď ho o to Nájomca požiada, poskytnúť mu doklad o svojom založení a právnej existencii (doklad preukazujúci právnu subjektivitu) alebo preukázať svoju totožnosť.

14.4 Podnájomca je povinný pri uzatvorení, ako aj počas trvania ZOL a/alebo ZP písomne oznámiť Nájomcovi skutočnosti, ktoré by spôsobili, že Podnájomca by bol považovaný za politicky exponovanú osobu v zmysle zákona č.297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení. Ak Podnájomca neoznámi Nájomcovi skutočnosti podľa tohto bodu VOP, bude Nájomca považovať Podnájomcu za osobu, ktorá nie je politicky exponovanou osobou.

14.5 Nájomca a Podnájomca sú povinní ku dňu riadneho alebo predčasného ukončenia ZOL a/alebo ZP urobiť všetky úkony potrebné na zabránenie vzniku škody na PL/PP.

14.6 Nájomca a Podnájomca sa týmto výslovne dohodli, že aj po zániku ZOL a/alebo ZP, prípadne akejkoľvek inej zmluvy súvisiacej so ZOL a/alebo ZP alebo s týmito VOP, sa pri vysporiadaní vzájomných práv a povinností medzi Nájomcom a Podnájomcom postupuje podľa týchto VOP, ak sa Nájomca a Podnájomcom písomne nedohodli inak.

14.7 Ak je ZOL a/alebo ZP, VOP alebo akákoľvek iná dohoda súvisiaca so ZOL a/alebo ZP alebo s týmito VOP uzatvorená medzi Nájomcom a Podnájomcom v slovenskom jazyku a v inom ďalšom jazyku, rozhodujúca je slovenská verzia dokumentu.

14.8 Nájomca a Podnájomca sa dohodli, že všetky ich práva a povinnosti vyplývajúce zo ZOL a/alebo ZP, z týchto VOP, a z akejkoľvek inej zmluvy súvisiacej so ZOL a/alebo ZP, alebo s týmito VOP, pokiaľ nie sú výslovne upravené v príslušnom dokumente, budú sa spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

14.9 Nájomca a Podnájomca sa dohodli, že na riešenie sporov vyplývajúcich zo ZOL a/alebo ZP, z týchto VOP a z akejkoľvek inej zmluvy súvisiacej so ZOL a/alebo ZP, alebo s týmito VOP sú príslušné súdy Slovenskej republiky a rozhodným právom je právo Slovenskej republiky.

14.10 Ak sa ktorékoľvek ustanovenie ZOL a/alebo ZP, alebo týchto VOP, prípadne akejkoľvek inej zmluvy súvisiacej so ZOL a/alebo ZP, alebo s týmito VOP stane neplatné alebo nevymáhateľné, neovplyvní to platnosť ani vymáhateľnosť ostatných ustanovení ZOL a/alebo ZP, týchto VOP, prípadne akejkoľvek inej zmluvy súvisiacej so ZOL a/alebo ZP alebo s týmito VOP. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaviazali nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia ustanoveniami platnými a vymáhateľnými, ktoré budú mať čo najbližší právny význam a účinok, ako ustanovenie, ktoré má byť nahradené.

14.11 Ak sa Nájomca s Podnájomcom písomne nedohodli inak, všetky zmluvy uzatvorené písomne medzi Nájomcom a Podnájomcom môžu byť menené alebo doplňované výlučne písomnou formou, pričom takáto zmena musí byť podpísaná oboma zmluvnými stranami.

14.12 Podnájomca výslovne súhlasí s tým, že Nájomca je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z týchto VOP a ZOL a/alebo ZP na tretiu osobu. Postúpenie práv a povinností je účinné momentom uzatvorenia písomnej zmluvy medzi Nájomcom a treťou osobou. Nájomca sa zaväzuje postúpenie práv a povinností písomne oznámiť Podnájomcovi.

14.13 Nájomca je oprávnený postúpiť písomnou zmluvou pohľadávky vyplývajúce z týchto VOP a ZOL a/alebo ZP na tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu Podnájomcu. Nájomca sa zaväzuje postúpenie pohľadávky písomne oznámiť Podnájomcovi.

14.14 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 15.01.2020.